میان سالی

وقتی در میان سالی  به گذشته نگاه می کنیم در میابیم  هرچه زیستم اشتباه بود

وقتی در میان سالی به گذشته نگاه می کنیم در میابیم هرچه زیستم اشتباه بود

دانستنی آنلاین: در داستان ها گاهی درس هایی نهفه است که با هزاران هزار ساعت صحبت نمیتوان به خوبی آن مفهوم را به فرد انقال داد، پس کتاب بخوانیم و به دیگران نیز هدیه کنیم.