راههای_پیشگیری

18آبان
بيماري هاي شغلي و راه های پیشگیری از آن ها کدامند؟

بيماري هاي شغلي و راه های پیشگیری از آن ها کدامند؟

بيماري هاي شغلي بيماري هايي هستند که به دليل خصلت کار و در محيط کار که داراي عوامل زيان آور اثرگذار بر سلامت شاغلين هستند، بوجود مي آيند. شواهد نشان دهنده آن است که گروه عظيمي از افرادي که به نوعي شاغل محسوب مي شوند، کم یابیش مبتلا به اين گونه بيماري ها هستند.