خیار_دریایی

05مهر
شگفتی های زیر اقیانوس

شگفتی های زیر اقیانوس

با توجه به برخی محدودیت های موجود، شگفتی های زیر اقیانوس هم چنان یکی از ناشناخته ترین مناطق کره زمین برای انسان محسوب می شوند.امروزه با پیشرفت فناوری و حضور هر چه بیشتر در این مناطق، زیبایی ها و در برخی موارد شگفتی های زیر اقیانوس ترسناک و غیرعادی بیش از پیش برای انسان آشکار می شود.نمونه هایی از شگفتی های زیر اقیانوس عبارتند از: تبر ماهی، حباب ماهی، کوسه گابلین