مارهای ایرانی

مارهای ایرانی ارزشمندتر از چاه نفت

مارهای ایرانی ارزشمندتر از چاه نفت

مار جزو منابع طبیعی کشور محسوب می‌شود و برای آینده علمی و پژوهشی کشورمان بسیار مهم است؛ وظیفه همه ما تلاش در جهت حفظ این موهبت الهی است؛ اگر مارهای ایرانی از کشور خارج شوند در واقع ذخایر ژنتیکی طبیعی کشور خارج شده و به‌راحتی مورد سوء‌استفاده قرار خواهند گرفت.