رساله ها و کتاب های سهروردی

09مرداد
زندگی، افکار و آثار شیخ شهاب الدین سهروردی (شیخ اشراق)

زندگی، افکار و آثار شیخ شهاب الدین سهروردی (شیخ اشراق)

شیخ شهاب الدین سهروردی (شیخ اشراق) به نوعی از فلسفه که «حکمت اشراق»نامیده می شود، زندگی دوباره داد و موجب تعالی آن شد. برای رسیدن به حقیقت و دستیابی به اسرار و رموز خلقت، تهذیب نفس و سیرو سلوک عرفانی جایگاه بسیار مهمی دارد و بلکه حرف اول را می زند.