راه های صرفه جویی آب در کشاورزی

12مهر
راه های صرفه جویی آب در مصارف کشاورزی

راه های صرفه جویی آب در مصارف کشاورزی

مدیریت مصرف آب مهم ترین فاکتور مدیریت یکپارچه منابع آب، در بخش کشاورزی است. امنیت غذا در حال و آینده، امنیت ملی ، اشتغال و رفاه اجتماعی ، توسعه و رشد در همه زمینه ها ، حفظ منابع و محیط زیست و کشاورزی پایدار و مدیریت مصرف آب بستگی به رعایت راه های صرفه جویی آب در مصارف کشاورزی به شرح ذیل می باشد: