راه های انتقال آبله مرغان

22مهر
دانستنی هایی در باره آبله مرغان

دانستنی هایی در باره آبله مرغان

آبله مرغان یکی از امراض رایج باکتریایی می باشد که علت آن آبله مرغان از گروه هرپس ویروس ها بوده و در بسیاری موارد سبب نشانه های بالینی خفیف تا متوسط بدون عارضه جدی حاد در کودکان می گردد. شیوع بیماری در کشورهایی مانند ایران که بیماری در آنها به صورت اپیدمیک تظاهر می کند

فرم جستجو