راهکار_عملی

09آبان
راهکارهای عملی برای مدیریت زمان

راهکارهای عملی برای مدیریت زمان

زمانی که در اختیار داریم، بسیار محدود است. برای این که بتوانیم مدیریت زمان داشته باشیم، نیاز به برنامه‌ریزی داریم و برای این که متوجه شویم چه کاری را باید در چه زمانی انجام دهیم، به اولویت‌بندی کارهایمان نیاز داریم. برای اولویت‌بندی کارها باید به نکات ای نوشته عنایت داشته باشیم: