راهنمای خرید اتو

25مهر
راهنمای خرید اتو بخار دستی

راهنمای خرید اتو بخار دستی

اتو بخارهای دستی به طور کلی به دو نوع معمولی و بخارساز مخزنی دسته بندی می شود. تفاوت این دو نوع در نوع مخزن و بخار ایجاد شده توسط آن ها می باشد.