راهنمای امداد

08خرداد
راهنمای امداد برای رایانه های آلوده شده به باج افزار Wanna Cry

راهنمای امداد برای رایانه های آلوده شده به باج افزار Wanna Cry

باتوجه به آلوده شدن تعدادی از رایانه های کشور به باج افزار Wanna Cry ، مرکز ماهر ضمن انجام بررسی های فنی و دقیق در این زمینه مستند فنی راهنمای امداد برای رایانه های آلوده شده به باج افزار Wanna Cry را ارائه نموده است که می توانید آن را دریافت کنید.

فرم جستجو