دانش آموزان پژوهنده

05آذر
مدرسه هوشمند و ویژگی های آن از ابعاد مختلف

مدرسه هوشمند و ویژگی های آن از ابعاد مختلف

مدرسه هوشمند به کمک فناوری های نوین سیستم های آموزشی دیجیتالی هوشمند در سرعت بخشی به فرآیند یاددهی، یادگیری و بهبود مدیریت به صورت کاملاً نظام یافته است.

فرم جستجو