دانستنی های حقوق شهروندي

28مهر
دانستنی های حقوق شهروندی

دانستنی های حقوق شهروندی

حقوق شهروندی از اهم مباحث حقوق بین‌المللی و حقوق ملل است و ارزش ذاتی این مقوله تا جایی است که آن را در شمار مباحث محوری حقوق معاصر قرار داده است.