خوش خویی

17شهریور
این رفتارهای فروشندگان باعث رکود کسب و کارشان می شود

این رفتارهای فروشندگان باعث رکود کسب و کارشان می شود

خوش خویی به معنای ایجاد بستر لازم و زمینه مناسب برای ارتباطات اجتماعی میان انسان ها جهت انس گیری و بهره مندی از توانایی ها و ظرفیت های یکدیگر در راستای دست یابی به کمال و خواسته های خود است.در این نوشتار به رفتارهای فروشندگان که باعث رکود کسب و کارشان می شود ، اشاره شده است