تلسکوپ جیمز وب

کشف اتمسفر در یک سیاره سنگی با کمک جمیز وب

کشف اتمسفر در یک سیاره سنگی با کمک جمیز وب

دانستنی آنلاین: تیمی از اخترشناسان با استفاده از تلسکوپ جیمز وب شواهدی از وجود اتمسفر را در یک سیاره سنگی کشف کردند.