بهای آب

امسال برنامه ای برای سهمیه بندی آب نداریم

امسال برنامه ای برای سهمیه بندی آب نداریم

دانستنی آنلاین:مدیرعامل شرکت آبفای کشور گفت: با توجه به شرایط مناسب بارندگی ها هیچ برنامه ای برای جیره بندی و سهمیه بندی آب وجود ندارد.