امضای حکم محمدعلی افشانی به عنوان شهردار تهران

Close