آزمایشها

آنچه مردان انکار و زنان اهمال می کنند

آنچه مردان انکار و زنان اهمال می کنند

میانگین عمر مردان بسیار کوتاه تر از زنان است زیرا آن ها مراقب خودشان نیستند. بسیاری از مردان حاضر نیستند بپذیرند که به کمک نیاز دارند،