0

عوامل مؤثر در سرقت و راه‌هاي پيشگيري از آن

  • کد خبر : 8996
  • 09 آبان 1395 - 9:01
عوامل مؤثر در سرقت و راه‌هاي پيشگيري از آن

سرقت در زمان‌هاي متفاوت و در جوامع مختلف تغيير نموده است؛ اما موضوعي كه از ابتداي پيدايش سرقت تاكنون ثابت مانده، زشتي و مذموم بودن ماهيت آن است كه همواره با مرتكب اين جرم برخورد و مقابله شده است. ازاين‌رو در اين به عوامل مؤثر در سرقت و راه‌هاي پيشگيري از آن مي‌پردازيم.

#سرقت #پيشگيري #دانستنی #بیشتر_بدانیم

سرقت يكي از جرايم مهم جوامع و عملي است كه تقريباً در تمامي‌كشورها ديده مي‌شود. اين جرم در گذشته‌هاي دور نيز وجود داشته و به اشكال مختلف صورت مي‌گرفته است.

سرقت در زمان‌هاي متفاوت و در جوامع مختلف تغيير نموده است؛ اما موضوعي كه از ابتداي پيدايش سرقت تاكنون ثابت مانده، زشتي و مذموم بودن ماهيت آن است كه همواره با مرتكب اين جرم برخورد و مقابله شده است. ازاين‌رو در اين نوشتار به عوامل مؤثر در سرقت و راه‌هاي پيشگيري از آن مي‌پردازيم.

عوامل مؤثر در سرقت

علل و عواملي را كه در سارقان مؤثر بوده و به نظر مي‌رسد وقوع سرقت در جوامع، بستگي فراواني به آن ها دارد، مي‌توان به شرح زير برشمرد:

1- عدم رعايت اصول اخلا‌قي، موازين سالم و ارزش‌هاي پذيرفته شده در مسير زندگي

2- تنزل در اركان خانواده به هر شكل و به هر علت و نبود كنترل و فقدان مراقبت لا‌زم از سوي والدين به ويژه در خانواده‌هاي پر فرزند و از هم پاشيده و نيز نبود والدين و بي‌كفايتي آن ها

3- نياز و فقر مادي و وجود احساس تفاوت و تبعيض و طلبكاري از جامعه در سارقان

4- تورم و نابساماني اقتصادي از طريق ايجاد فقر اجتماعي، واداشتن افراد به كارهاي كاذب و عدم تأمين حداقل معيشت

5- عدم تربيت صحيح و كامل، ناآگاهي و پايين بودن سطح شعور اجتماعي و فرهنگ در برخي خانواده‌ها

6- ضعف مباني اعتقادي و عدم پايبندي و تبعيت از اصول مذهبي

7- بيماري‌ها و كمبودهاي رواني

8- وجود نزديكان و اطرافيان منحرف و مسائل منحرف كننده در محيط زندگي از جمله دوستان و معاشران ناباب

9- بيكاري و وجود خلأ فراوان در اوقات روزانه افراد

10- اعتياد

11- عدم برخورد متناسب دستگاه‌هاي امنيتي با آسيبي كه سارقان به اجتماع وارد مي‌نمايند.

12- وجود خارجيان كه كنترلي بر آن ها نيست و جرايم مختلفي را مرتكب مي‌شوند كه سرقت و جرايم مواد مخدر در رأس آن هاست.

13- وجود عامل طمع و طمعكاري در همه سارقان

14- عوامل فردي همانند وضعيت ظاهري از نظر ساختار جسمي و توارث و مجموعه صفات اخلا‌قي موروثي

15- عوامل محيطي همچون محيط جغرافيايي و آموزشي و محيط زندگي و خانواده

16- مهاجرت به واسطه مشكلا‌تي كه براي مهاجر به وجود مي‌آيد و وي را به سمت انحراف سوق مي‌دهد.

17- استفاده از مشروبات الكلي كه باعث مي‌شود انسان در حال مستي و در لحظه بي‌خبري به خطرناك‌ترين جرايم از جمله سرقت دست بزند.

18- قمار كه سبب مي‌شود قمار باز از فرط استيصال و براي جبران باخت خود به جرايم مالي از جمله سرقت روي آورد.

19- مسائل جنسي و ارتباط با محيط‌هاي فاسد در زندگي سارقان و كشش آن ها به انحراف نقش مؤثر و قابل توجهي در اين خصوص دارد.

20- مالخرها نيز نقش عمده‌اي در بروز سرقت دارند. آن ها در واقع در يكي از مراحل سرقت_ كه فروش اموال مسروقه است_ با سارقان همكاري مي‌كنند و از اين جهت انگيزه‌اي براي آنان فراهم مي‌سازند. در صورتي كه اگر مالخرها نباشند، انگيزه سرقت در سارق ممكن است به صفر برسد.

پيشگيري و مقابله با سرقت

به منظور مقابله با سرقت اقدامات پيشگيرانه زير را مي‌توان مورد توجه قرار داد:

1- تقويت اعتقادات و ايجاد ايمان راستين از اوان كودكي تا افراد جامعه دروني پاك و وجودي با طراوت داشته باشند؛ چرا كه‌انديشه‌هاي ناپاك و كردار ناشايست و خلا‌ف مختص افراد بي‌ايمان است.

2- تشكيل مركز علمي و دانشگاهي جرم شناسي و همكاري و ارتباط دايمي با مراجع قضايي و مراكز اجرايي

3- طرح مطالب آموزش اجتماعي در كتاب‌هاي درسي دوره‌هاي راهنمايي و بالا‌تر و رسانه‌هاي عمومي ‌بخصوص راديو و تلويزيون

4- توجه اساسي و واقعي به مسائل اقتصادي جامعه بويژه توجه به امر تورم و مبارزه با ابهام‌ها در اين زمينه، ايجاد آرامش و احساس امنيت از اين جهت، فقرزدايي، سعي در فراهم نمودن زمينه تعادل اقتصادي در يك جامعه و برنامه‌ريزي اقتصادي؛ در اين زمينه هر فردي از جامعه با توان اقتصادي كه براي وي به وجود مي‌آيد، بايد بتواند نيازهاي خانواده‌اش را بدون اشكال تأمين سازد و فشاري بر وي وارد نيايد و به طور خلا‌صه احساس نياز برآورده نشده وجود نداشته باشد.

5- جلب نظر خانواده‌ها به عواقب و مصيبت‌هاي ناشي از اختلا‌فات خانوادگي به ويژه طلا‌ق، عدم مراقبت و كنترل فرزندان و ضرورت توجه به امور آنان

6- توجه اساسي به امر ورزش و گسترش آن به صورت همه جانبه و سرمايه‌گذاري گسترده در اين زمينه

7- پيشگيري از مهاجرت روستائيان به شهرها

8- مبارزه جدي با بيكاري كاذب كه ناشي از وجود مشاغلي نظير دستفروشي، سيگارفروشي و تكدي‌گري در جامعه است.

9- برنامه‌ريزي مؤثر در جهت شناسايي كودكان و زنان بي‌سرپرست و حمايت همه جانبه از آنان

10- آموزش عمومي‌در مورد راه‌هاي پيشگيري از سرقت و افزايش مراقبت‌هاي حفاظتي و ايمني

11- آموزش راه‌هاي افزايش ضريب حفاظت در مورد وسايل نقليه و مكان‌هاي مختلف

12- برنامه‌ريزي و تدوين جزوه‌هاي آموزشي ويژه براي مكان‌هايي كه بيشتر در خطر سرقت هستند، جلب همكاري ساكنان محل و مسؤولا‌ن و ايجاد ارتباط دايمي با بانك‌ها، مغازه‌ها و شركت‌هاي گوناگون

13- زيرنظر داشتن محل‌هاي عمومي‌به صورت محسوس و نامحسوس

14- شناسايي محل‌هاي ويژه تردد سارقان و زير نظر داشتن آن ها

15- ايجاد محيطي ناامن براي سارقان تا همواره از ارتكاب سرقت نگران باشند.

16- انتخاب مأموران پليس از ميان افرادي كه صلا‌حيت پليس شدن را دارند.

17- تجهيز پليس به تمام امكانات مدرن و افزايش كارآيي اين نيرو از طريق تقويت همه جانبه

18- مطلع ساختن مردم از نشاني و تلفن‌هاي پليس براي اطلا‌ع دادن وقوع سرقت به آنان

19- سرعت عمل در تعقيب و شناسايي سارقان بر اساس اصول موجود علمي

20- اعمال مجازات مناسب براي هر گروه از سارقان و توجه اساسي به سارقان آزاد شده از زندان‌ها و مراقبت و كنترل آن ها توسط مراكز ويژه حمايت از آنان به شيوه مقتضي

21- ايجاد اردوگاه‌هاي كار براي زندانيان سارق و بكارگيري آنان در امر راهسازي، معدن و …

22- الزام كارخانجات و مؤسسات ساخت وسايل نقليه داخل كشور به استفاده از ديدگاه‌هاي كارشناسي در مورد رعايت نكات ايمني و ضروري براي كاهش زمينه سرقت خودرو همانند انتخاب نوع قفل‌ها، چگونگي حكّ شماره قطعات بر بدنه و نصب دزدگير و قسمت‌هاي مختلف و نحوه سيم‌كشي در قسمت‌هاي محركه

23- افزايش تعداد گشت‌هاي شبانه پليس در مناطق آلوده به سرقت

24- خودداري از اعطاي مرخصي و آزادي مشروط و عفو به سارقان سابقه‌دار

25- كنترل شديد سارقان بعد از تحمل مجازات و پايان محكوميت از طريق ايجاد اشتغال براي آنان

26- ايجاد تكليف براي دفاتر اسناد رسمي به منظور احراز اصالت خودرو و اسناد مالكيت پيش از انتقال رسمي يا تنظيم وكالت‌نامه

27- تلا‌ش در جهت كشف خودروهاي به سرقت رفته و تعويض پلا‌ك‌هاي قديمي خودروها توسط نيروي انتظامي

28- اختصاص شعب خاصي از دادگاه‌ها براي رسيدگي به جرم سرقت توسط قوه قضائيه

29- برخورد قاطع قضائي با مالخرها و اوراقچيان متخلفي كه به نحوي با سارقان همكاري دارند.

30- تربيت نيروي مشخص و حرفه‌اي مبارزه با سرقت توسط پليس

31- تشويق نقدي مأموراني كه در امر پيشگيري و كشف اموال مسروقه موفقيت‌هاي چشمگيري دارند.

منبع: حقوق بشر

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات: 0 / 5. تعداد امتیازات: 0

به این خبر امتیاز دهید

0/5 (0 نظر)
لینک کوتاه : https://danestanyonline.ir/?p=8996

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 2در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 2
  1. با سلام
    لطفا در خصوص شماره 19 اصول موجود علمی توضیح بدهید.
    با توجه به اینکه سند زدن خودرو در دفاتر اسناد رسمی لغو شده شماره 26 کاربرد ندارد.

قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

فرم جستجو

تبلیغات در سایت   درباره ما   تماس با ما

logo-samandehi