0

دانستنی هایی در مورد ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی (1)

  • کد خبر : 9053
  • 10 آبان 1395 - 15:26
دانستنی هایی در مورد ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی (1)

هر پروژه معماری برای تأمین اهداف مشخص و انجام فعالیت‌های معینی طراحی و ابعاد و مشخصات فضاها با توجه به نوع و حجم فعالیت‌ها و مبلمان و لوازم مورد استفاده و استاندارهای موجود معین می شود.در این نوشته با برخی ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی آشنا می شویم.

#دانستنی #ضوابط #استاندارد #ساختمان_مسکونی

هر پروژه معماری برای تأمین اهداف مشخص و انجام فعالیت‌های معینی طراحی می‌شود.فضاهای مورد نیاز هر پروژه بر اساس نوع فعالیت‌ها و دسته بندی آن ها مشخص می گردد. ابعاد و مشخصات فضاها با توجه به نوع و حجم فعالیت‌ها و مبلمان و لوازم مورد استفاده و استاندارهای موجود معین می شود.در این نوشته با برخی ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی آشنا می شویم.

ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی با تراکم کم

تراکم 100% قطعه زمين 1500 : هر 5% کاهش سطح اشغال همکف 10% به تراکم اضافه مي شود. حداقل سطح اشغال همکف 20% حداکثر سطح اشغال خالص 45% بدون 20% مساحت راه پله قطعه زمين بيش از ده هزار مترمربع : تراکم 180% و 15% مساحت مختص معابر و سطح اشغال نسبت به ميزان باقيمانده مساحت کل محاسبه مي شود. ناخالص زيربناي يک واحد مسکوني 160 مترمربع و حداقل زيربناي ناخالص 110 متر مربع

ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی با تراکم متوسط:

تراکم 135% قطعه زمين هزار متر مربع: هر 5% کاهش سطح اشغال همکف 10% به تراکم اضافه مي شود. حداقل سطح اشغال 25% حداکثر سطح اشغال خالص 45% بدون 20% مساحت راه پله قطعه زمين بيش از هفت هزار متر: تراکم 180% و 12% مساحت مختص معابر و سطح اشغال همکف نسبت ميزان باقيمانده مساحت کل است. زيربناي ناخالص هر واحد 110 متر مربع و حداقل 75 متر مربع

ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی با تراکم زياد:

تراکم 240% قطعه زمين 50 مترمربع: هر 5% کاهش سطح اشغال همکف10% افزايش تراکم. حداقل سطح اشغال 30% قطعه زمين بيش از 5000 مترمربع: 150% تراکم و 10% مساحت کل قطعه مختص معابر حداکثر سطح اشغال همکف 50% زيربناي متوسط ناخالص يک واحد مسکوني 60 مترمربع و حداقل 90 مترمربع تعيين مي شود.

حياط

عرض حياط خلوت 2 متر است و مساحت 12 مترمربع که جزء زيربنا محسوب نمي شود. چنانچه عرض آن کمتر از دو متر يا مساحت آن کمتر از 12 متر مربع باشد. در طبقه اي که کف حياط خلوت در آن است جزء زيربنا محسوب مي شود. در واحدهاي آپارتماني بيش از 5 واحد اتاق ها (آشپزخانه، ناهارخوري، نشيمن، و خواب) بايد به وسيله حداقل 12 مترمربع با حداقل عرض 2 مترنورگير داشته باشد. در ساختمان هاي بيش از 5 طبقه بايد اتاق ها به صورت مناسبي نور بگيرند. حداقل مساحت حياط خلوت هاي تأسيساتي و نورگير بايستي 4 متر مربع و سطح آن حياط جزء بنا محسوب مي شود. پنجره هاي مشرف به همسايه در حياط خلوت ها از کف طبقه اول به بعد از 7/1 نصف شود.

پله فرار و آسانسور

در ساختمان هاي داراي پيلوت و چهارطبقه روي پيلوت به آسانسور و پله فرار نياز نيست. در ساختمان هاي 5 طبقه چنانچه طبقه 4 و 5 بصورت دوبلکس باشد به آسانسور و پله فرار نياز نيست. در ساختمان هاي بيش از 5 طبقه پله فرار و آسانسور الزامي است.

پخي

ميزان پخي در گذرگاه هاي اصلي برابر يک دهم مجموع دو عرض گذرگاه متقاطع است. ميزان پخي در پلاک هاي مجاور گذرگاه هاي با عرض ده متر و کمتر به گذرگاه هاي بيش از ده متر ، دو متر است. محل تقاطع خيابان فرعي به اصلي ميزان پخي دو دهم عرض خيابان فرعي.

پيش آمدگي ساختماني در گذرها

پيش آمدگي از امتدادي که براي ساختمان ها معين شد، حساب خواهد شد ولواين که بنا در اين امتداد نباشد. طول پيش آمدگي هر ساختمان در هر طبقه از درصد زيربناي آن طبقه تبعيت می نمايد. اگر بلوک مجاور بصورت زمين يا ساخته شده 60% بيشتر احداث نموده باشد مي توان به اندازه ي 2+60% ساختمان (زيربنا) دانست و اگر پلاک مجاور کمتر از 60% بود مي توان بعد از 60% با زاويه 45 درجه تا دو متر اضافه احداث نمود. کارگذاشتن در و پنجره که به طرف گذر باز و در موقع باز شدن از سطح نما تجاوز نمايد، ممنوع است.

ريزش آب ناودان در پياده رو ممنوع است و بايد از زير سطح پياده رو عبور نمايد.

نصب لوله بخاري به ديوار خارجي مشرف به گذر يا خروج آن از ديوار ممنوع است.

 نصب پله جلوتر از امتداد ابنيه ممنوع است مگر در اثر تغيير تراز خيابان اين عمل الزامي و با موافقت شهرداري باشد. در خيابان هاي با عرض بيش از 8 متر تعداد پيش آمدگي 1/2عرض پياده و حداکثر 1/20متر است و ارتفاع کمتر از 3 متر نباشد. کنسول در ارتفاع 2/4 متر مانند پيلوت از کف پياده نبايد به ميزان 1/3عرض پياده رو و حداکثر 60 سانتی متر بيشتر شود. پياده رو 1/6 عرض خيابان است. کنسول راه پله فقط مي تواند در ارتفاع 2/20 يا 2/40 از کف باشد و حداکثر 70 سانتي متر پيش آمدگي و عرض 3 متر کنسول هاي احداثي در خيابان جزو تراکم ساختماني نيست. تراس اگر از طرفين باز باشد نصف مساحت جزو سطح طبقات محسوب مي شود. تراس اگر از طرفين بسته باشد 2/3 مساحت آن جزء سطح طبقات است. تراس از کليه جهات بوسيله ديوار يا شيشه مسدود باشد کلاً جزء سطح زيربنا است.

رعايت محدوديت ارتفاع

ساختمان هاي در خيابان هاي با عرض 30 متر يا بيشتر تا 30 متر به رعايت محدوديت ارتفاع نياز ندارند. ارتفاع ساختمان در خيابان هاي با عرض کمتر از 30 متر نبايد از عرض خيابان تجاوز کند. در صورت تجاوز به همان ميزان بايد عقب نشيني کند.: ديد 45 درجه ارتفاع ساختمان ها با دو يا چند بر با گذرهاي کمتر از 30 متر، در گذرگاه به ارتفاع پيلوت + دو طبقه مجاز است و از طبقه سوم بايد به اندازه 3/5 متر از گذرگاه عقب نشيني کند. طبق ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی، طول گذرگاهي که افزايش يافته ارتفاع را افزايش دهد و در صورت تجاوز مجدد ارتفاع بيش از 32 متر بايد به ازاي هر طبقه 4 متر عقب نشيني کند. اگر عرض خيابان بين 12 و 30 متر بود محدوديت ارتفاع ندارد. اگر عرض خيابان بين 7 و 12 متر بود بيش از 32 متر ارتفاع بازاي هر طبقه اضافه ارتفاع بايستي 4 متر عقب نشيني کند.

پارکينگ

تعداد پارکينگ مورد لزوم به تعداد 70 درصد تعداد واحدهاي مجاز خواهد بود. رمپ پارکينگ در فضاي باز ساختمان پيش بيني مي شود و جزء سطح زيربنا نيست. حداکثر ارتفاع پارکينگ 2/40  و حداقل ارتفاع ورودي آن 1/80 متر است. پارکينگ در زيرزمين بايد داراي دسترسي مستقيم به طبقات باشد. شيب رمپ 17% حداکثر) جاي پارک هر اتومبيل 2/5 * 5 متر به انضمام فضاي مناسب جهت مسير حرکت به داخل و خارج (استاندارد) حداقل عرض رمپ جهت دسترسي پارکينگ مسکوني 2/5 متر و در تجاري 3/5 متر. در پارکينگ فاصله آکس تا آکس ستون ها در همکف يا زيرزمين حداقل 5/5 متر. به ازاي هر دو واحد مسکوني يک پارکينگ مورد نياز است. در صورت گاراژي بودن پارکينگ به ميزان حداقل 16 مترمربع جهت پارکينگ و براي هر پلاک دو گاراژ لازم است. در آپارتمان هاي 4 واحدي دو پارکينگ لازم است (هر دو واحد يکي). به ازاي هر واحد اضافي يک پارکينگ مورد نياز است و مساحت هر پارکينگ حداقل 25 مترمربع.

ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی ساختماني در مجتمع ها

1-        سطح کل زيربناي مجموع واحدهاي مسکوني حداکثر معادل 120% نسبت به سطح زمين مجاز مي باشد.

2-        سرانه زمين ناخالص به ازاي هر واحد مسکوني حداقل معادل 100 مترمربع مي باشد.

3-        مساحت کوچکترين واحد مسکوني نبايد از 80 مترمربع کمتر باشد.

4-        حداکثر سطح اشغال مجاز در همکف معادل 35% سطح کل زمين مي باشد. سطوح زيربناي نگهباني، گلخانه، دوش و رختکن و سرويس هاي بهداشتي و استخر و فضاي سرپوشيده تفريحي کودکان مشمول محدوده فوق نمي شود.

5-        احداث محل پارک اتومبيل به تعداد معادل حداقل 75% نسبت به تعداد واحدهاي مسکوني الزامي است.

6-        حداقل سطح خالص پارکينگ به ازاي هر اتومبيل 12/5 مترمربع مي باشد.

7-        حداقل عرض معابر دسترسي به محل هاي پارک 5/5 متر رعايت گردد.

8-        مجموع سطوح تحت اشغال زيربناي ساختمان هاي مسکوني در همکف به اضافه سطح اشغال مسيرهاي اتومبيل رو و پارکينگ ها در شرايطي که پارکينگ ها در محوطه روباز پيش بيني مي شود نبايد از 60 درصد سطح کل زمين بيشتر باشد.

ضوابط و مقررات نماي شهري

1-        کليه سطوح نمايان ساختمان هاي واقع در محدوده و حريم شهرها و شهرک ها که از معابر قابل مشاهده اند، اعم از نماي اصلي و جانبي، شهري محسوب شده لازم است با مصالح مرغوب به طرز مناسب و زيبا و هماهنگ نماسازي شود.

2-        صدور گواهي پايان کار ساختماني مشروط به انجام نماسازي نماهاي اصلي و جانبي است.

لینک منبع: architect-alinejad.blogfa.com

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات: 0 / 5. تعداد امتیازات: 0

به این خبر امتیاز دهید

0/5 (0 نظر)
لینک کوتاه : https://danestanyonline.ir/?p=9053

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

فرم جستجو

تبلیغات در سایت   درباره ما   تماس با ما

logo-samandehi