2

آشنایی با برخی تخلفات ساختمانی

  • کد خبر : 2988
  • 09 فروردین 1395 - 10:17
آشنایی با برخی تخلفات ساختمانی

در این مقاله به تعدادی از تخلفات ساختمانی اشاره می شود:

اولین قانونی ‌که در مورد تخلفات ساختمانی و ضمانت اجرای برخورد با این موضوع در ایران وجود دارد، مربوط به قانون مجازات اسلامی سال 1304است که در آن هر گونه ساخت و ساز مغایر با پروانه صادره را جرم تلقی و مجازات آن را منوط به تصویب آیین نامه‌ای توسط دولت کرده که متعاقباً در آیین نامه امور خلافی سال 1324 مجازات، جریمه و حبس برای آن در نظر گرفته شده است. در این مقاله به تعدادی از تخلفات ساختمانی اشاره می شود:

الف- جانمایی بنا برخلاف موارد مشخص شده در پروانه ساختمانی

الف – 1 ( پیشروی خارج از 60% طول زمین )

برخلاف مضمون پروانه و جانمایی تعیین شده در پلاک های با قواره مشخص به شکل مستطیل – مربع یا ذوزنقه که امکان محاسبه 60% طول زمین با محاسبه 60% میانگین مجموع دو طول زمین وجود داشته باشد، چنانچه ساختمان احداث گردد محدوده ای که خارج از مقدار مشخص شده قرار می گیرد، شامل سطح پیشروی مجازی در همکف و همچنین سطح طبقات در محدوده پیشروی شده تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

الف – 2 ( عدم رعایت سطح اشغال مجاز )

برخلاف مضمون پروانه افزایش سطح اشغال مجاز در همکف تخلف ساختمانی محسوب می گردد. افزایش سطح اشغال مجاز محدود به بازده پروانه و در حد 60% طول زمین خواهد بود.

الف -3 ( احداث بنای جداساز )

آن قسمت از سطح زیربنا که برخلاف مضمون پروانه و جانمایی تعیین شده در پروانه ساختمانی خارج از حجم ساختمان به صورت متصل یا منفصل در حیاط یا محوطه احداث می گردد و قابلیت استفاده به صورت تجاری و یا بارانداز و پارکینگ را نداشته و تصرف های دیگری نظیری مسکونی ، بهداشتی و … داشته باشد ، تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

الف – 4 ( احداث بارانداز و پارکینگ در محوطه )

آن قسمت از سطح زیربنا که برخلاف مضمون پروانه و جانمایی تعیین شده در پروانه ساختمانی خارج از حجم ساختمان به صورت متصل یا منفصل در حیاط یا محوطه احداث می گردد و قابلیت استفاده فقط به صورت پارکینگ و بارانداز را داراست. این نوع بنا عموماً مسقف و حداقل از یک طرف فاقد دیوار است. تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

الف – 5 ( عدم رعایت فاصله 2 متر در حیاط خلوت سرتاسری )

برخلاف مضمون پروانه و جانمایی تعیین شده در پروانه ساختمانی در صورت عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت سرتاسری ، سطح حیاط خلوت به عرض 2 متر و در حیاط خلوت سرتاسری ضربدر تعداد طبقات ، سطح مجازی به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

الف – 6 ( عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو )

برخلاف مضمون پروانه عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو ( 12 مترمربع و با حداقل بعد 3 متر برای نورگیری اتاقهای اصلی و 6 مترمربع با حداقل بعد 2 متر جهت نورگیری آشپزخانه و سرویس ) به ترتیب به میزان 12مترمربع و 6 مترمربع ضربدر تعداد طبقات سطح مجازی به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

الف – 7 ( عدم رعایت درز انقطاع )

برخلاف مضمون پروانه ساختمانی و نقشه های فنی ساختمانی، به واسطه عدم رعایت درز انقطاع از روی زمین بکسر سطح درز انقطاع برابر نقشه های ساختمانی ضربدر تعداد طبقات سطح مجازی به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ب افزایش زیربنا

ب- 1 ( احداث یک طبقه مازاد بر مضمون پروانه )

احداث بنا برخلاف مضمون پروانه ساختمانی و تعداد طبقات مشخص شده در آن در صورت افزایش یک طبقه کل سطح زیربنا به عنوان تخلف ساختمانی محاسبه می گردد.

ب – 2 ( احداث بیش از یک طبقه مازاد بر مضمون پروانه )

مانند بند فوق در صورت احداث بنای بیش از یک طبقه مازاد ، سطح زیربنای طبقات افزوده شد بر یک طبقه مازاد به عنوان تخلف ساختمانی محاسبه می گردد.

ب – 3 ( احداث کنسول غیرمجاز به شارع )

احداث کنسول در خیابان های کمتر از 12 متر و بیشتر از 18 متر ممنوع بوده و سطح پیش آمده به سمت شارع در کلیه طبقات، تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ب – 4 ( احداث کنسول به شارع در حد مجاز خارج از مضمون پروانه )

آن قسمت از سطح کنسول در طبقات در خیابان های 12 تا 18 متر که خارج از سطح مضمون پروانه احداث شده باشد، تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ب – 5 ( افزایش زیربنا خارج از مضمون پروانه بدون افزایش طبقه )

افزایش سطح زیربنا در طبقات برخلاف مضمون پروانه ساختمانی و در باره تراکم مجاز پروانه صادره تا حد 60% طول زمین تخلف ساختمانی است .

ب – 6 ( افزایش بالکن تجاری بیش از حد مجاز )

هرگونه افزایش سطح بالکن تجاری بیش از سطح مندرج در پروانه ساختمانی محسوب می گردد.

ج تبدیل:

1.تبدیل پارکینگ به مغازه

برخلاف مضمون پروانه تبدیل سطح پارکینگ به مغزه تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

2.تبدیل پیلوت به مسکونی

برخلاف مضمون پروانه تبدیل سطح پیلوت به مسکونی تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

3.تبدیل زیرشیروانی به طبقه

برخلاف مضمون پروانه در صورت داشتن مجوز احداث زیرشیروانی برابر ضوابط ، سطحی که به زیرشیروانی افزوده می شود و آن را از حالت زیر شیروانی به یک طبقه مشابه پایین تر می سازد ، تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

4.تبدیل بام زیرشیروانی به تراس

چنانچه بام شیروانی که در نقشه های اجرایی مشخص شده ، در زمان احداث تبدیل به سقف تراسی گردد، کل سطح تراسی ایجاد شده تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

5.تبدیل واحد مسکونی به تجاری

برخلاف مضمون پروانه تبدیل واحد مسکونی به مکان تجاری تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

6.تبدیل محوطه به محوطه تجاری

چنانچه محوطه بناها و فضای باز تبدیل به محوطه تجاری شود ، سطح تبدیل شده تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

7.تبدیل محوطه به مغازه جداساز

چنانچه در محوطه یک بنا مغازه جداساز احداث شود سطح مغازه تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

د افزایش یا کاهش ارتفاع

1.افزایش ارتفاع مغازه و بالکن مغازه

برخلاف مضمون پروانه افزایش ارتفاع مغازه و ارتفاع بالکن مغازه تخلف ساختمانی محسوب می گردد. ارتفاع مغازه برابر ضوابط حداکثر 40/5 متر و حداقل 40/3 متر می باشد.

2.افزایش ارتفاع پیلوت

برخلاف مضمون پروانه افزایش ارتفاع پیلوت از 40/2 متر به بالاتر تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

3.عدم رعایت حداقل ارتفاع کنسول از سمت شارع

احداث کنسول به سمت شارع در حد ارتفاع کمتر از 30/3 متر از سطح معبر تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ه طرح تفصیلی

1.احداث بنای بدون مجوز

2.احداث بنای بدون مجوز بر خلاف کاربری طرح تفصیلی

3.عدم رعایت عقب نشینی از معبر

4.عدم رعایت تعداد پارکینگ برخلاف مضمون پروانه

و تبدیل و افزایش

1.تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش تعداد مغازه

2.تبدیل تراس مسکونی به سطح مسکونی و افزایش سطح مسکونی

چنانچه در نقشه های ارائه شده برای صدور پروانه ساختمانی مسکونی تراس در نظر گرفته شده باشد تبدیل بالکن به مسکونی و افزایش آن به سطح مسکونی تخلف ساختمانی محسوب می شود.

3.تبدیل قسمتی از راه پله به سطح مسکونی و افزایش سطح مسکونی

منبع:

https://m2.tabriz.ir

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات: 4 / 5. تعداد امتیازات: 1

به این خبر امتیاز دهید

0/5 (0 نظر)
لینک کوتاه : https://danestanyonline.ir/?p=2988

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

فرم جستجو

تبلیغات در سایت   درباره ما   تماس با ما

logo-samandehi