ممنوعیت تبعه

اتباع در شیراز محدود شدند

اتباع در شیراز محدود شدند

دانستنی آنلاین: برای ایجاد امنیت بیش از پیش شاهچراغ  مسئولین تصمیم به ایجاد ممنوعیت سکونت اتباع در اطراف شاهچراغ کردند.