رسانه دانستنی

04تیر
رسانه ای برای نماد سازی فرهنگی و راه خطیر آینده؛

رسانه ای برای نماد سازی فرهنگی و راه خطیر آینده؛

رسانه به عنوان یکی از مهم ترین ابزار در تحولات جهان در عصر حاضر نقش آفرینی کرده و همچنان نیز یکی از  تأثیرگذارترین ابزارهای بشر امروزی است.رسانه در بسیاری از تحولات اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و سیاسی در جوامع مختلف نقش داشته و همواره جوامع دستخوش تحول و دگرگونی را به سمت پیشرفت و توسعه همراهی کرده است.این […]