ربا

25بهمن
دانستنی هایی در رابطه با نظام بانکداری اسلامی + ویدئو

دانستنی هایی در رابطه با نظام بانکداری اسلامی + ویدئو

آغاز بانکداری اسلامی به دغدغه یکی از کشورهای غرب در مورد رواج گسترده بانکداری ربوی بر می گردد که در نتیجه آن شهید محمدباقر صدر در این باره تحقیقات جامعی بعمل آورد. علت طرح موضوع هم این بود که مسلمانان استقبال چندانی از تودیع پول در بانکداری ربوی نداشتند