راه_اصلی

09آبان
طبقه بندی راه ها (جاده ها) و دانستنی هایی در مورد آن ها

طبقه بندی راه ها (جاده ها) و دانستنی هایی در مورد آن ها

طبقه بندی راه ها از نوع عملکردی یا وظایف از متدوال ترین نوع تقسیم بندی می‌باشد. این طبقه بندی بر اساس گروه هایی از راه ها و خیابان ها که مطابق با خصوصیات خدمات می باشند استوار است، طبقه بندی راه ها از لحاظ عملکردی در مرحله اول می تواند به دو دسته زیر تقسیم بندی شود:

فرم جستجو