راهبری

02مرداد
کمیته راهبری مسیر اظهارنامه راه تسهیل تجارت

کمیته راهبری مسیر اظهارنامه راه تسهیل تجارت

دانستنی آنلاین: تصمیمات جدیدی در قالب کمیته راهبری انتخاب مسیر اظهارنامه به منظور کاهش زمان و هزینه ترخیص کالا در گمرکات و همچنین تسهیل تجارت اتخاذ شد. به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، مهدی میراشرفی٬ رییس کل گمرک ایران در حکمی مهرداد جمال ارونقی را به عنوان رییس و دبیر کمیته راهبری انتخاب مسیر اظهارنامه منصوب […]