داوینچی

17مهر
دانستنی های جالب درباره ی افراد چپ دست

دانستنی های جالب درباره ی افراد چپ دست

با توجه به تحقیق منتشر شده در مجله ی آمریکایی روان شناسی، افراد چپ دست خلاق تر از افراد راست دست هستند. همچنین این افراددارای تفکر واگرای بهتری هستندیعنی توانایی ارائه ی راه حل های بهتر برای حل مسئله دارند. در این نوشته به حقایق کمتر شناخته شده ای درباره ی آنان می پردازیم: