دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 26 تهران

10دی
بازدید دانشجویان رشته تبلیغات و روابط عمومی از چاپخانه نقش الماس

بازدید دانشجویان رشته تبلیغات و روابط عمومی از چاپخانه نقش الماس

در برنامه بازدید دانشجویان رشته تبلیغات و روابط عمومی از چاپخانه نقش الماس، این دانشجویان درجریان فرایند فعالیت کار چاپخانه قرار گرفتند. دانشجویان مذکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ۲۶ تهران تحصیل می کنند.