آگهی مجمع عمومی

گزارش مجمع شرکت تلاشگران لامرد بدون “بند مشروط” تاییدشد

گزارش مجمع شرکت تلاشگران لامرد بدون “بند مشروط” تاییدشد

دانستنی آنلاین:مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی معدنی لامرد با حضور اعضا، نمایندگان و سهامداران، مدیر کل محترم مجامع ایمیدرو و حسابرسین محترم سازمان حسابرسی کشور در محل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برگزار شد. به گزارش دانستنی آنلاین:  این نشست با هدف بررسی عملکرد و گزارش حسابرسی این شرکت در […]

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت عصر طلایی هگمتانه 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت عصر طلایی هگمتانه 

دانستنی آنلاین : متن آگهی دعوت به شرح ذیل است: آگهی دعوت نوبت دوم به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت عصر طلایی هگمتانه  (سهامی خاص) ثبت شده به شماره  ۵۳۰۶۱۰ و  شناسه ملی  ۱۰۸۲۰۱۱۲۵۰۶ بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت عصر طلایی هگمتانه  (سهامی خاص) ثبت شده به شماره  ۵۳۰۶۱۰ دعوت می […]

اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده میخسازی پارس

اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده میخسازی پارس

آگهى دعوت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کارخانجات صنایع فلزی و میخ سازی پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۳۳۰ و شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۰۱۰۱۰ رأس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۶بهمن۱۴۰۱در مرکز اصلی شرکت تشکیل می گردد. لذا بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می […]