خانه و خانوادهکتابخانه مجازی

تأثیر مد اخله آموزشى بر افزایش آگاهى زنان براى پیشگیرى از خشونت خانگى

خشونت علیه زنان در سراسر جهان دیده می‌شود. مطالعات نشان داده است که خشونت ارتباط زیادی با خودکارآمدی دارد. بنابراین، تعیین تأثیر مداخله آموزشی بر افزایش خودکارآمدی و آگاهی زنان برای پیشگیری از خشونت خانگی علیه آن‌ها در شهر گرگان هدف این پژوهش بود.
این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون بر روی ۹۱ زن همسردار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی‌شهر گرگان در زمستان و بهار ۱۳۹۰-۱۳۹۱ انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها چک‌لیست اطلاعات جمعیت‌شناختی و دو پرسشنامه سنجش خودکارآمدی عمومی و آگاهی زنان درباره خشونت بود. بر اساس نتایج پیش‌آزمون محتوای آموزشی تهیه شد. پس‌آزمون ۴۰ روز بعد پس از ۳ جلسه آموزش اجرا شد.داده‌ها از طریق SPSS16 و با به‌کارگیری آزمون تحلیلی مانند تی زوجی تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌های این مطالعه: میانگین سنی افراد ۱۳/۱۲±۳۷/۳۷سال بود. نمرات میانگین میزان خودکارآمدی(۰۰۱/0p<) و آگاهی زنان درباره خشونت (۰۰۱/0p<) قبل و بعد از مداخله از نظر آماری تفاوت معناداری وجود داشت؛ به عبارتی دیگر، به نظر می‌رسد برنامه آموزشی بر ارتقاء میانگین متغیرهای مذکور مؤثر بوده است.
نتیجه‌گیری: برای کاهش خشونت خانگی علیه زنان، افزایش میزان آگاهی و خودکارآمدی آنان از طریق برگزاری کلاس‌های آموزشی و برنامه‌ریزی صحیح پیشنهاد می‌شود.

این مطلب توسط اساتید زیر تهیه شده است:

محمد حسین تقد یسى
استاد گروه آموزش بهد اشت و ارتقاء سلامت، د انشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهد اشتی، د انشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
مرضیه لطیفى
* د انشجوى د کتراى آموزش بهد اشت و ارتقا سلامت، گروه آموزش بهد اشت و ارتقاء سلامت، د انشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتى، تهران،
محمد اسحاق افکارى
استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهد اشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم دستورپور
د انشجوى دکتراى اپیدمیولوژى، مرکز تحقیقات مدل سازى در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهى در سلامت، دانشگاه علوم پزشکى کرمان
فاطمه استبصارى
دکتراى آموزش بهد اشت و ارتقا سلامت، گروه آموزش بهد اشت و ارتقاء سلامت، د انشکد ه بهد اشت، د انشگاه
علوم پزشکی ایران
فیصل جمالزاده
کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت- دانشگاه علوم پزشکى کرمان

متن کامل این مطلب را می توانید در این نوشتار، در قالب یک فایل PDF، دریافت و مطالعه کنید.

برای دریافت فایل PDF کتاب تأثیر مداخله آموزشی بر افزایش خودکارآمدی و آگاهی زنان برای پیشگیری از خشونت خانگی کلیک کنید.

تأثیر مداخله آموزشی بر افزایش خودکارآمدی و آگاهی زنان برای پیشگیری از خشونت خانگی

پایگاه خبری دانستنی آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close