در پی سقوط ارزش ریال، قدرت خرید کارگران ۷۲ درصد کم شد

08مرداد
در پی سقوط ارزش ریال، قدرت خرید کارگران ۷۲ درصد کم شد

در پی سقوط ارزش ریال، قدرت خرید کارگران ۷۲ درصد کم شد

در پی سقوط ارزش ریال، قدرت خرید کارگران ۷۲ درصد کم شد