آیا می دانید خنده ی شدید در کودکان باعث تقویت روده آنها می شود

Close